Actors of Italian Movies (Vintage)

Names G - L (mixed order)


Massimo Girotti 1918-2003
Massimo Girotti 1918-2003
Vittorio Gassman 1922-2000
Vittorio Gassman 1922-2000

Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Fosco Giachetti 1900-1974
Fosco Giachetti 1900-1974

Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-