Actors of Italian Movies (Vintage)

Names G - L (mixed order)


Massimo Girotti 1918-2003
Massimo Girotti 1918-2003
Vittorio Gassman 1922-2000
Vittorio Gassman 1922-2000

Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Gina Lollobrigida 1927-
Fosco Giachetti 1900-1974
Fosco Giachetti 1900-1974

Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren  1934-
Sophia Loren 1934-

Sophia Loren  1934-
Sophia Loren 1934-
Giuliano Gemma 1938-2013
Giuliano Gemma 1938-2013

Mario Girotti (Terence Hill) 1939-
Mario Girotti (Terence Hill) 1939-
Sophia Loren 1934-
Sophia Loren 1934-
Simone Giannozzi 1960 „L'incompreso“
Simone Giannozzi 1960 „L'incompreso“

Virna Lisi 1936-2014
Virna Lisi 1936-2014
Sylva Koscina 1933-1994 Croatian actress in Italian movies
Sylva Koscina 1933-1994 Croatian actress in Italian movies