Hollywood Silent Movies

Names S - Z (mixed order)


Gloria Swanson 1899-1983
Gloria Swanson 1899-1983
Norma Talmadge 1894-1957
Norma Talmadge 1894-1957
Anna May Wong 1905-1961
Anna May Wong 1905-1961

Blanche Sweet 1896-1986
Blanche Sweet 1896-1986
Jay R. Smith 1915-2002 „Our Gang“
Jay R. Smith 1915-2002 „Our Gang“
Pearl White 1889-1938
Pearl White 1889-1938

Eileen Sedgwick 1898-1991
Eileen Sedgwick 1898-1991
Alice Terry 1900-1987
Alice Terry 1900-1987